Rufst du, mein Vaterland (Deutscher Text)

Joh Bull (1565 – 1628)

Rufst du, mein Vaterland,
sieh uns mit Herz und Hand all’ dir geweiht!
Heil dir, Helvetia! hast noch der Söhne ja,
wie sie Sankt Jakob sah, freudvoll zum Streit!

Da, wo der Alpenkreis
nicht dich zu schützen weiss,
Wall dir von Gott! stehn sie den Felsen gleich,
nie vor Gefahren bleich,
froh noch im Todesstreich, Schmerz ihnen Spott.

Doch wo der Friede lacht
nach der empörten Schlacht drangvollem Spiel,
o da, viel schöner, trau’n, fern von der Waffen grau’n,
Heimat, dein Glück zu bau’n, winkt uns das Ziel!

Rufst du, mein Vaterland (Rätoromanischer Text)

Titel: E clomas, tger paeis

E clomas, tger paeis,
iglis ties unfants baleis
an grevs cumbats.

Nous suandagn gugent
igl ties appel gugent
cugl Spiert e cor valent
digls antenats.

Ma noua tg’igl rampar
n’at pò betg ple tgirar,
è igl Signour.

Sot sia protecziun,
davaint’igl pour liun,
stat aint cun persvasiun
per noss’onour.

O tger paeis an flour,
a tè nous dagn santour
an pietad.

Tè lainsa onorar
igl ties cunfegn salvar,
defender segl rampar
la libertad.